วีดิโอสาธิตขั้นตอนการติดตั้ง


ขั้นตอนยืนยันตัวตน และดาวน์โหลดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์


วิธีการติดตั้งโปรแกรม Open SSL (สำหรับ Windows)Generate User Certificate แบบ CSR เฉพาะผู้บริหาร

(สำหรับ Windows)

Generate User Certificate แบบ CSR เฉพาะผู้บริหาร

(สำหรับ Mac)

ขั้นตอนยกเลิกการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Revoke)


 ขั้นตอนติดตั้ง User Certificate ขั้นตอนถอนการติดตั้ง User Certificate


 ขั้นตอนดาวน์โหลดไฟล์ Root CAขั้นตอนติดตั้ง Root CA (Windows)


ขั้นตอนติดตั้ง Root CA (Mac)


สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Computer Center KMUTT © copyright 2021