ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Infoma

การจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานผ่านอินทราเน็ต (Intranet) โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกการรับ-ส่งเอกสาร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บ พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะการรับ-ส่งเอกสารได้


วิธีการเข้าใช้งาน

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สามารถใช้งานภายใต้เครือข่าย (Network) ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อ VPN 


STEP 01

เข้าผ่าน Myportal https://myportal.kmutt.ac.th/

STEP 02

ไปที่ กลุ่ม Support SSO

หลังจากนั้นเลือกเมนู (Icon) สารบรรณ

ศึกษาวิธีการใช้งาน

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Computer Center KMUTT © copyright 2023